COVID-19 Fight
120 matches in 14 dictionaries.
trasporto di massaundef
indice di massa corporeaundef
apparecchio di massaggioundef
candela da massaggioundef
cintura di massaggioundef
materasso di massaggioundef
alloggio / asilo / ospizio di massaundef
arma di distruzione di massaundef
mezzo di trasporto di massaundef
mással beszélexp
  1. line engaged
   USA: laɪ'n e·ngeɪ'ʤd UK: laɪn ɪngeɪʤd
mással beszél!exp
  1. line's busy!
   USA: laɪ'nz bɪ'ziː· UK: laɪnz bɪziː
mással beszél (hívott személy)exp
  1. line engaged
   USA: laɪ'n e·ngeɪ'ʤd UK: laɪn ɪngeɪʤd
mássalhangzónoun
  1. consonant
   USA: kɔ'nsʌ·nʌ·nt UK: kɔnsənənt
 1. ling
  1. alveolar
   USA: æ·lviː'ʌ·ləː· UK: ælvɪələr
mássalhangzóiadj
  1. consonantal
   USA: kɔ"nsʌ·nɔ'nʌ·l UK: kɔnsənæntl
mássalhangzó-rendszernoun
  1. consonantism
   UK: kɔnsənəntɪzəm
mássalhangzó-változásexp
  1. consonant shift
   USA: kɔ'nsʌ·nʌ·nt ʃɪ'ft UK: kɔnsənənt ʃɪft
mással meg nem osztottadj
laterális mássalhangzóexp
  1. lateral consonant
   USA: læ'təː·ʌ·l kɔ'nsʌ·nʌ·nt UK: lætərəl kɔnsənənt
vki javára ítél, vki mással szembenexp
  1. judgement is for sy, against sy
   USA: ʤʌ'ʤmʌ·nt ʌ·z frəː· saɪ' ʌ·ge'nst saɪ'
mássalhangzónoun
  1. Konsonant
   kɔnzo'nant
Report or add missing word to a dictionary...