233 matches in 16 dictionaries. Details
parent materialnoun USA: pe'rʌ·nt mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: peərənt mətɪərɪəl
raw materialnoun USA: rɔ' mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: rɔː mətɪərɪəl
refuse materialexp USA: re'fyuː"z mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: rɪfjuːz mətɪərɪəl
source materialnoun USA: sɔː'rs mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: sɔːs mətɪərɪəl
war materialexp USA: wɔː'r mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: wɔːr mətɪərɪəl
the material and the makingexp USA: ðiː· mʌ·tɪ'riː·ʌ·l ʌ·nd ðiː· meɪ'kɪ·ŋ UK: ðiː mətɪərɪəl ənd ðiː meɪkɪŋ
dialectical materialismexp USA: daɪ"ʌ·le'ktɪ·kʌ·l mʌ·tɪ'riː·ʌ·lɪ"zʌ·m UK: daɪəlektɪkəl mətɪərɪəlɪzəm
building materialsexp USA: bɪ'ldɪ·ŋ mʌ·tɪ'riː·ʌ·lz UK: bɪldɪŋ mətɪərɪəlz
grooming materialsexp USA: gruː'mɪ·ŋ mʌ·tɪ'riː·ʌ·lz UK: gruːmɪŋ mətɪərɪəlz
writing materialsexp USA: raɪ'tɪ·ŋ mʌ·tɪ'riː·ʌ·lz UK: raɪtɪŋ mətɪərɪəlz
this material won't washexp USA: ðʌ·s mʌ·tɪ'riː·ʌ·l woʊ'nt wɔ'ʃ UK: ðɪs mətɪərɪəl woʊnt wɔʃ
fatigue of materialexp USA: fʌ·tiː'g ʌ·v mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: fətiːg ɔv mətɪərɪəl
from own materialexp USA: fəː·m oʊ'n mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: frɔm oʊn mətɪərɪəl
secondary raw materialexp USA: se'kʌ·nde"riː· rɔ' mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: sekəndriː rɔː mətɪərɪəl
bill of material (BOM)noun USA: bɪ'l ʌ·v mʌ·tɪ'riː·ʌ·l bɔ'm
material breachundef
material-damageundef
material defectundef
material incentiveundef
Report or add missing word to a dictionary...