COVID-19 Fight
minden erejét összeszediexp
  1. gather all one's strength
   USA: gæ'ðəː· ɔː'l wʌ'nz stre'ŋθ UK: gæðər ɔːl wʌnz streŋθ
összeszedi minden erejétexp
  1. summon up all one's strength
   USA: sʌ'mʌ·n ʌ'p ɔː'l wʌ'nz stre'ŋθ UK: sʌmən ʌp ɔːl wʌnz streŋθ
  1. rally one's strength
   USA: ræ'liː· wʌ'nz stre'ŋθ UK: ræliː wʌnz streŋθ
Report or add missing word to a dictionary...