COVID-19 Fight
14 matches in 7 dictionaries. Details
nagykorúexp
  1. of full age
   USA: ʌ·v fʊ'l eɪ'ʤ UK: ɔv fʊl eɪʤ
 1. law
  1. major
   USA: meɪ'ʤəː· UK: meɪʤər
nagykorú leszv
  1. come of age
   USA: kʌ'm ʌ·v eɪ'ʤ UK: kʌm ɔv eɪʤ
nagykorúságnoun
  1. years of discretion
   USA: yəː·z ʌ·v dɪ"skre'ʃʌ·n UK: jəːz ɔv dɪskreʃn
 1. law
  1. majority
   USA: mʌ·ʤɔː'rʌ·tiː· UK: məʤɔrɪtiː
  1. age of discretion
   USA: eɪ'ʤ ʌ·v dɪ"skre'ʃʌ·n UK: eɪʤ ɔv dɪskreʃn
nagykorú(ság)exp
  1. full age
   USA: fʊ'l eɪ'ʤ UK: fʊl eɪʤ
nagykorúságnoun
nagykorúundef
nagykorúságundef
nagykorúvá válikundef
eléri nagykorúságátundef
nagykorúundef
nagykorúságundef
  1. eléri a nagykorúságot
    1. достига ~
nagykorúadj
nagykorúságnoun
Report or add missing word to a dictionary...