COVID-19 Fight
21 matches in 3 dictionaries. Details
non-com.noun UK: nɔnkɔm
non-combatantnoun USA: nɔ"nkʌ·mbæ'tʌ·nt UK: nɔnkɔmbətənt
non-combatant serviceexp USA: nɔ"nkʌ·mbæ'tʌ·nt səː'vʌ·s UK: nɔnkɔmbətənt səːvɪs
non-comittallyadv
non-comittallyadv
noncommercialadj USA: nɔ'nkʌ·məː'ʃʌ·l UK: nɔnkəməːʃəl
non-commissioned officernoun UK: nɔnkəmɪʃnd ɔfɪsər
non-committaladj USA: nɔ'nkʌ·mɪ'tʌ·l UK: nɔnkəmɪtl
noncommittaladj USA: nɔ'nkʌ·mɪ'tʌ·l UK: nɔnkəmɪtl
non-committallyadv UK: nɔnkəmɪttæliː
non-committallyadv UK: nɔnkəmɪttæliː
non-committedadj UK: nɔnkəmɪtɪd
non-completionnoun UK: nɔnkəmpliːʃn
non-compliancenoun USA: nɔ"nkʌ·mplaɪ'ʌ·ns UK: nɔnkəmplaɪəns
non-complianceundef
non-compliance with a period of timeundef
non-compliance with a ruleundef
Report or add missing word to a dictionary...