COVID-19 Fight
109
matches in the
singular numberexp USA: sɪ'ŋgyʌ·ləː· nʌ'mbəː· UK: sɪŋgjʊlər nʌmbər
street numberexp USA: striː't nʌ'mbəː· UK: striːt nʌmbər
telephone numbernoun USA: te'lʌ·foʊ"n nʌ'mbəː· UK: telɪfoʊn nʌmbər
topographical numberexp UK: tɔpəgræfɪkl nʌmbər
version numberexp USA: vəː'ʒʌ·n nʌ'mbəː· UK: vəːʃn nʌmbər
whole numberexp USA: hoʊ'l nʌ'mbəː· UK: hoʊl nʌmbər
without numberexp USA: wɪ"ðaʊ't nʌ'mbəː· UK: wɪðaʊt nʌmbər
wrong numberexp USA: rɔː'ŋ nʌ'mbəː· UK: rɔŋ nʌmbər
she number among my friendsexp USA: ʃiː' nʌ'mbəː· ʌ·mʌ'ŋ maɪ' fre'nz UK: ʃiː nʌmbər əmʌŋ maɪ frendz
random number generatorexp USA: ræ'ndʌ·m nʌ'mbəː· ʤe'nəː·eɪ"təː· UK: rændəm nʌmbər ʤenəreɪtər
his number is upexp USA: hʌ·z nʌ'mbəː· ʌ·z ʌ'p UK: hɪz nʌmbər ɪz ʌp
a number ofexp USA: eɪ' nʌ'mbəː· ʌ·v UK: eɪ nʌmbər ɔv
a number ofadj USA: eɪ' nʌ'mbəː· ʌ·v UK: eɪ nʌmbər ɔv
any number ofexp USA: e'niː· nʌ'mbəː· ʌ·v UK: eniː nʌmbər ɔv
the number of 500exp
a number of personsexp USA: eɪ' nʌ'mbəː· ʌ·v pəː'sʌ·nz UK: eɪ nʌmbər ɔv pəːsnz
do number twoexp USA: duː' nʌ'mbəː· tuː' UK: duː nʌmbər tuː
even numbersexp USA: iː'vʌ·n nʌ'mbəː·z UK: iːvn nʌmbəz
he numbers fourscore yearsexp UK: hiː nʌmbəz fɔːskɔːr jəːz
their numbers is legionexp USA: ðe'r nʌ'mbəː·z ʌ·z liː'ʤʌ·n UK: ðeər nʌmbəz ɪz liːʤən
Report or add missing word to a dictionary...