COVID-19 Fight
288 matches in 16 dictionaries.
pigweed1 UK: pɪgwiːd
guinea pig1 USA: gɪ'niː· pɪ'g UK: gɪniː pɪg
roast pig13 USA: roʊ'st pɪ'g UK: roʊst pɪg
sucking pig13 USA: sʌ'kɪ·ŋ pɪ'g UK: sʌkɪŋ pɪg
carrier pigeon1 USA: kæ'riː·əː· pɪ'ʤʌ·n UK: kærɪər pɪʤən
homing pigeon1 USA: hoʊ'mɪ·ŋ pɪ'ʤʌ·n UK: hoʊmɪŋ pɪʤən
stool pigeon1 USA: stuː'l pɪ'ʤʌ·n UK: stuːl pɪʤən
stick a pig13 USA: stɪ'k eɪ' pɪ'g UK: stɪk eɪ pɪg
that's your pigeon13 UK: ðəts jɔːr pɪʤən
loft of pigeons13 USA: lɔː'ft ʌ·v pɪ'ʤʌ·nz UK: lɔft ɔv pɪʤənz
make a pig of oneself13 USA: meɪ'k eɪ' pɪ'g ʌ·v wʌ"nse'lf UK: meɪk eɪ pɪg ɔv wʌnself
like a stuck pig13 USA: laɪ'k eɪ' stʌ'k pɪ'g UK: laɪk eɪ stʌk pɪg
sleep like a pig13 USA: sliː'p laɪ'k eɪ' pɪ'g UK: sliːp laɪk eɪ pɪg
put the cat among the pigeons13 USA: pʊ't ðiː· kæ't ʌ·mʌ'ŋ ðiː· pɪ'ʤʌ·nz UK: pʊt ðiː kæt əmʌŋ ðiː pɪʤənz
pigundef
pig breederundef
pig breedingundef
pigeonundef
pigeon breedingundef
pigeonholeundef
Report or add missing word to a dictionary...