COVID-19 Fight
169 matches in 5 dictionaries. Details
questionnoun USA: kwe'ʃʌ·n UK: kwestʃən
questionv intrans v USA: kwe'ʃʌ·n UK: kwestʃən
  1. Like question, like answer.
    1. Amilyen a kérdés, olyan a felelet.
questionv trans v USA: kwe'ʃʌ·n UK: kwestʃən
  1. Like question, like answer.
    1. Amilyen a kérdés, olyan a felelet.
    1. Amilyen a kérdés, olyan a felelet.
questionableadj USA: kwe'stʃʌ·nʌ·bʌ·l UK: kwestʃənəbl
question at issueexp USA: kwe'ʃʌ·n æ't ɪ'ʃuː· UK: kwestʃən ət ɪʃuː
questionernoun USA: kwe'stʃʌ·nəː· UK: kwestʃənər
question / he is being -edexp USA: kwe'ʃʌ·n hiː' ʌ·z biː'ɪ·ŋ e'd UK: kwestʃən hiː ɪz biːɪŋ ed
questioningnoun USA: kwe'stʃʌ·nɪ·ŋ UK: kwestʃənɪŋ
questioningadj USA: kwe'stʃʌ·nɪ·ŋ UK: kwestʃənɪŋ
questioning 2.exp
question-markv trans v
question marknoun USA: kwe'ʃʌ·n mɔ'rk UK: kwestʃən mɑk
question-masternoun
questionnairenoun USA: kwe"stʃʌ·ne'r UK: kwestʃəneər
question / out of the -exp USA: kwe'ʃʌ·n aʊ't ʌ·v ðiː· UK: kwestʃən aʊt ɔv ðiː
question / put a - (to)exp USA: kwe'ʃʌ·n pʊ't eɪ' tʌ· UK: kwestʃən pʊt eɪ tuː
questions are invitedexp USA: kwe'stʃʌ·nz əː· ɪ"nvaɪ'tʌ·d UK: kwestʃənz ɑr ɪnvaɪtɪd
question tagnoun USA: kwe'ʃʌ·n tæ'g UK: kwestʃən tæg
question under discussionexp USA: kwe'ʃʌ·n ʌ'ndəː· dɪ"skʌ'ʃʌ·n UK: kwestʃən ʌndər dɪskʌʃn
Report or add missing word to a dictionary...