COVID-19 Fight
47 matches in 2 dictionaries. Details
rulesnoun USA: ruː'lz UK: ruːlz
rules of conciliation and arbitrationexp USA: ruː'lz ʌ·v kʌ·nsɪ"liː·eɪ'ʃʌ·n ʌ·nd ɔ"rbʌ·treɪ'ʃʌ·n UK: ruːlz ɔv kənsɪlɪeɪʃn ənd ɑbɪtreɪʃn
rules of conciliation and arbitrationexp USA: ruː'lz ʌ·v kʌ·nsɪ"liː·eɪ'ʃʌ·n ʌ·nd ɔ"rbʌ·treɪ'ʃʌ·n UK: ruːlz ɔv kənsɪlɪeɪʃn ənd ɑbɪtreɪʃn
rules of procedureexp USA: ruː'lz ʌ·v proʊ·siː'ʤəː· UK: ruːlz ɔv prəsiːʤər
rules of the roadexp USA: ruː'lz ʌ·v ðiː· roʊ'd UK: ruːlz ɔv ðiː roʊd
procurement rulesexp USA: proʊ·kyʊ'rmʌ·nt ruː'lz UK: prəkjʊəmənt ruːlz
procurement rulesexp USA: proʊ·kyʊ'rmʌ·nt ruː'lz UK: prəkjʊəmənt ruːlz
reading rulesexp USA: riː'dɪ·ŋ ruː'lz UK: riːdɪŋ ruːlz
spelling rulesexp USA: spe'lɪ·ŋ ruː'lz UK: spelɪŋ ruːlz
the rules of good formexp USA: ðiː· ruː'lz ʌ·v gʌ·d fɔː'rm UK: ðiː ruːlz ɔv gʊd fɔːm
according to rulesexp USA: ʌ·kɔː'rdɪ·ŋ tʌ· ruː'lz UK: əkɔːdɪŋ tuː ruːlz
against the rulesadj USA: ʌ·ge'nst ðiː· ruː'lz UK: əgenst ðiː ruːlz
observe the rulesexp USA: ʌ·bzəː'v ðiː· ruː'lz UK: əbzəːv ðiː ruːlz
contrary to the rulesadv USA: kʌ·ntre'riː· tʌ· ðiː· ruː'lz UK: kɔntrəriː tuː ðiː ruːlz
rules for alphabetical arrangement
rules of arbitration
rules of a society
rules of conciliation
rules of grammar
Report or add missing word to a dictionary...