COVID-19 Fight
223 matches in 9 dictionaries. Details
sír2
  1. wail
   USA: weɪ'l UK: weɪl
  1. tomb
   USA: tuː'm UK: tuːm
  1. sepulchre
   UK: seplkər
  1. 1.3 pipe
   USA: paɪ'p UK: paɪp
  1. long home
   USA: lɔː'ŋ hoʊ'm UK: lɔŋ hoʊm
  1. 5 lair
   USA: le'r UK: leər
  1. grave
   USA: greɪ'v UK: greɪv
  1. Megfordul/Forog a sírjában.
    1. To make a person turn in his grave.
  2. Fél lábbal a sírban van.
    1. To have one foot in the grave.
  1. cry
   USA: kraɪ' UK: kraɪ
  1. 3.3 cell
   USA: se'l UK: sel
  1. bed
   USA: be'd UK: bed
  1. be in tears
   USA: biː· ɪ'n tɪ'rz UK: biː ɪn tɪəz
sírás1
  1. weeping
   USA: wiː'pɪ·ŋ UK: wiːpɪŋ
  1. wailing
   USA: weɪ'lɪ·ŋ UK: weɪlɪŋ
  1. wail
   USA: weɪ'l UK: weɪl
  1. crying
   USA: kraɪ'ɪ·ŋ UK: kraɪɪŋ
  1. cry
   USA: kraɪ' UK: kraɪ
sírásó1
 1. 2
  1. 1.2 sexton
   USA: se'kstʌ·n UK: sekstən
sírástól duzzadt arc13
  1. cheeks blubbered with tears
   UK: tʃiːks blʌbəd wɪð tɪəz
sírba tesz2
  1. sepulchre
   UK: seplkər
sírbolt1
  1. sepulchral vault
   UK: sɪpʌlkrəl vɔːlt
  1. 5 lair
   USA: le'r UK: leər
sírdomb1
  1. tumulus
   UK: tjuːmjʊləs
  1. 6.3 barrow
   USA: bæ'roʊ· UK: bæroʊ
síremlék1
  1. tomb
   USA: tuː'm UK: tuːm
  1. shrine
   USA: ʃraɪ'n UK: ʃraɪn
  1. sepulchre
   UK: seplkər
  1. mausoleum
   USA: mɔː"sʌ·liː'ʌ·m UK: mɔːsəliːəm
  1. honorary monument
   USA: ɔ'nəː·e"riː· mɔ'nyʌ·mʌ·nt UK: ɔnərəriː mɔnjʊmənt
sír(emlék)1
sírfelbontás1
  1. exhumation
   USA: e·kshyuː"meɪ'ʃʌ·n UK: ekshjuːmeɪʃn
sírfelirat1
  1. epitaph
   USA: e'pʌ·tæ"f UK: epɪtɑf
sírgödör2
  1. pit
   USA: pɪ't UK: pɪt
sírhalom1
  1. sepulchral mound
   UK: sɪpʌlkrəl maʊnd
sírhant1
  1. sepulchral mound
   UK: sɪpʌlkrəl maʊnd
sírhely1
  1. grave
   USA: greɪ'v UK: greɪv
síri3
  1. sepulchral
   UK: sɪpʌlkrəl
  1. funereal
   UK: fjuːnɪərɪəl
síri csend13
  1. dead unbroken silence
   USA: de'd ʌ·nbroʊ'kʌ·n saɪ'lʌ·ns UK: ded ʌnbroʊkən saɪləns
  1. dead silence
   USA: de'd saɪ'lʌ·ns UK: ded saɪləns
  1. blank unbroken silence
   USA: blæ'ŋk ʌ·nbroʊ'kʌ·n saɪ'lʌ·ns UK: blæŋk ʌnbroʊkən saɪləns
síri hang13
  1. sepulchral voice
   UK: sɪpʌlkrəl vɔɪs
síri hangon4
  1. in a hollow voice
   USA: ɪ'n eɪ' hɔ'loʊ· vɔɪ's UK: ɪn eɪ hɔloʊ vɔɪs
  1. funereally
   UK: fjuːnɪərɪəliː
sírkert1
  1. graveyard
   USA: greɪ'vyɔ"rd UK: greɪvjɑd
Report or add missing word to a dictionary...