COVID-19 Fight
147 matches in 4 dictionaries. Details
saynoun USA: seɪ' UK: seɪ
saynoun USA: seɪ' UK: seɪ
say!interj USA: seɪ' UK: seɪ
sayv intrans v USA: seɪ' UK: seɪ
sayv trans v USA: seɪ' UK: seɪ
say ditto to syv USA: seɪ' dɪ'toʊ· tʌ· saɪ'
sayethv
say farewellexp USA: seɪ' fe"rwe'l UK: seɪ feəwel
say goodbyev USA: seɪ' gʊ"dbaɪ' UK: seɪ gʊdbaɪ
say goodbyev USA: seɪ' gʊ"dbaɪ' UK: seɪ gʊdbaɪ
say harsh things to syv USA: seɪ' hɔ'rʃ θɪ'ŋz tʌ· saɪ'
say helloexp USA: seɪ' he·loʊ' UK: seɪ həloʊ
sayingnoun USA: seɪ'ɪ·ŋ UK: seɪɪŋ
say ninety-nineexp
say one's prayersv USA: seɪ' wʌ'nz preɪ'əː·z UK: seɪ wʌnz preəz
say outv trans v USA: seɪ' aʊ't UK: seɪ aʊt
say overv trans v USA: seɪ' oʊ'vəː· UK: seɪ oʊvər
saysv USA: sɪ'z UK: sez
say sg in playv
Report or add missing word to a dictionary...