COVID-19 Fight
somethingnoun USA: sʌ'mθɪ·ŋ UK: sʌmθɪŋ
somethingadv USA: sʌ'mθɪ·ŋ UK: sʌmθɪŋ
something crosses my mindexp USA: sʌ'mθɪ·ŋ krɔː'sʌ·z maɪ' maɪ'nd UK: sʌmθɪŋ krɔsɪz maɪ maɪnd
something in one's mindexp USA: sʌ'mθɪ·ŋ ɪ'n wʌ'nz maɪ'nd UK: sʌmθɪŋ ɪn wʌnz maɪnd
something likeexp USA: sʌ'mθɪ·ŋ laɪ'k UK: sʌmθɪŋ laɪk
something ofexp USA: sʌ'mθɪ·ŋ ʌ·v UK: sʌmθɪŋ ɔv
something of a liarexp USA: sʌ'mθɪ·ŋ ʌ·v eɪ' laɪ'əː· UK: sʌmθɪŋ ɔv eɪ laɪər
something thereof / ...and various formulations thereofexp USA: sʌ'mθɪ·ŋ θe"rʌ'v ʌ·nd ve'riː·ʌ·s fɔː"rmyuː·leɪ'ʃʌ·nz θe"rʌ'v UK: sʌmθɪŋ ðeərɔv ənd veərɪəs fɔːmjʊleɪʃnz ðeərɔv
something to doexp USA: sʌ'mθɪ·ŋ tʌ· duː' UK: sʌmθɪŋ tuː duː
something to eatexp USA: sʌ'mθɪ·ŋ tʌ· iː't UK: sʌmθɪŋ tuː iːt
something to liveexp USA: sʌ'mθɪ·ŋ tʌ· lɪ'v UK: sʌmθɪŋ tuː lɪv
or somethingexp USA: əː· sʌ'mθɪ·ŋ UK: ɔːr sʌmθɪŋ
know something as the back of one's handexp USA: noʊ' sʌ'mθɪ·ŋ e'z ðiː· bæ'k ʌ·v wʌ'nz hæ'nd UK: noʊ sʌmθɪŋ əz ðiː bæk ɔv wʌnz hænd
know something as the back of one's handv USA: noʊ' sʌ'mθɪ·ŋ e'z ðiː· bæ'k ʌ·v wʌ'nz hæ'nd UK: noʊ sʌmθɪŋ əz ðiː bæk ɔv wʌnz hænd
there's something funny about itexp UK: ðeəz sʌmθɪŋ fʌniː əbaʊt ɪt
sorry, something has come upexp USA: sɔ'riː· sʌ'mθɪ·ŋ hʌ·z kʌ'm ʌ'p UK: sɔriː sʌmθɪŋ hæz kʌm ʌp
sorry! something has come upexp USA: sɔ'riː· sʌ'mθɪ·ŋ hʌ·z kʌ'm ʌ'p UK: sɔriː sʌmθɪŋ hæz kʌm ʌp
there's something in the wingexp UK: ðeəz sʌmθɪŋ ɪn ðiː wɪŋ
that's something like!exp UK: ðəts sʌmθɪŋ laɪk
Report or add missing word to a dictionary...