COVID-19 Fight
15 matches in 8 dictionaries. Details
szándékozik2
  1. intend
   USA: ɪ"nte'nd UK: ɪntend
  1. intend to do
   USA: ɪ"nte'nd tʌ· duː' UK: ɪntend tuː duː
  1. have in view
   USA: hæ'v ɪ'n vyuː' UK: hæv ɪn vjuː
  1. contemplate
   USA: kɔ'ntʌ·mpleɪ"t UK: kɔntəmpleɪt
  1. allot upon
   USA: ʌ·lɔ't ʌ·pɔ'n UK: əlɔt əpɔn
szándékozik vmit csinálni2
szándékozik vmit tenni2
  1. seek, sought
   USA: siː'k sɔː't UK: siːk sɔːt
bizonyítani szándékozik2
  1. purport
   USA: pəː·pɔː'rt UK: pəːpət
szándékozik2
  1. Vorhaben
   'foːɐhaːbən
  1. 3.3 suchen
   'zuːxən
  1. projektieren
   proʝɛk'tiːrən
  1. planen
   'plaːnən
  1. Gedenken
   gə'dɛŋkən
  1. denken
   'dɛŋkən
szándékozikv
 1. mástól
szándékozik
vmit szándékozik tenni
szándékozik -niundef
Report or add missing word to a dictionary...