COVID-19 Fight
5 matches in 2 dictionaries. Details
szíve mélyénadv
  1. at heart
   USA: æ't hɔ'rt UK: ət hɑt
szívem mélyénexp
  1. in my heart's core
   USA: ɪ'n maɪ' hɔ'rts kɔː'r UK: ɪn maɪ hɑts kɔːr
  1. in my heart of hearts
   USA: ɪ'n maɪ' hɔ'rt ʌ·v hɔ'rts UK: ɪn maɪ hɑt ɔv hɑts
a szíve mélyénundef
a szíve / lelke mélyénundef
a szívem mélyénundef
Report or add missing word to a dictionary...