COVID-19 Fight
40 matches in 7 dictionaries. Details
térfogatnoun
 1. phys chem ind
  1. volume
   USA: vɔ'lyuː·m UK: vɔljuːm
  1. receptivity
   USA: riː'se"ptɪ'vʌ·tiː· UK: riːseptɪvɪtiː
  1. cubic content
   USA: kyuː'bɪ·k kʌ·nte'nt UK: kjuːbɪk kɔntent
  1. cubic capacity
   USA: kyuː'bɪ·k kʌ·pæ'sʌ·tiː· UK: kjuːbɪk kəpæsɪtiː
  1. cubage
   UK: kjuːbɪʤ
  1. capacity
   USA: kʌ·pæ'sʌ·tiː· UK: kəpæsɪtiː
  1. bulk
   USA: bʌ'lk UK: bʌlk
  1. volumetrical
   UK: vɔljʊmetrɪkəl
  1. volumetric
   UK: vɔljʊmetrɪk
térfogat-elemzésiadj
  1. volumetrical
   UK: vɔljʊmetrɪkəl
  1. volumetric
   UK: vɔljʊmetrɪk
térfogatelemzésiadj
  1. volumetric
   UK: vɔljʊmetrɪk
térfogatiadj
  1. volumetrical
   UK: vɔljʊmetrɪkəl
  1. volumetric
   UK: vɔljʊmetrɪk
térfogatmérésiadj
  1. volumetrical
   UK: vɔljʊmetrɪkəl
  1. volumetric
   UK: vɔljʊmetrɪk
térfogat-mérésiadj
  1. volumetric
   UK: vɔljʊmetrɪk
térfogatmérőnoun
  1. volumetric apparatus
   UK: vɔljʊmetrɪk æpəreɪtəs
térfogatnövelésnoun
  1. expansion
   USA: ɪ·kspæ'nʃʌ·n UK: ɪkspænʃn
térfogatosadj
  1. volumetrical
   UK: vɔljʊmetrɪkəl
  1. volumetric
   UK: vɔljʊmetrɪk
térfogatos elemzésnoun
  1. volumetric analysis
   UK: vɔljʊmetrɪk ənæləsɪs
  1. titration
   UK: tɪtræʃn
térfogat, tömeg, mennyiségnoun
  1. volume
   USA: vɔ'lyuː·m UK: vɔljuːm
fajlagos térfogatnoun
  1. bulk
   USA: bʌ'lk UK: bʌlk
légzési térfogat (nyugalmi ki/belégzés során)exp
  1. tidal volume
   USA: taɪ'dʌ·l vɔ'lyuː·m UK: taɪdl vɔljuːm
térfogatnoun
  1. s Volumen
   vo'luːmən
   1. pluralForm:
   2. Volumenmina
   3. Volumen
   1. genitiveForm:
   2. Volumens
  1. Raum
   'raʊm
 1. math phys
térfogatnoun
térfogatundef
Report or add missing word to a dictionary...