COVID-19 Fight
444 matches in 9 dictionaries. Details
a város határain belülexp
  1. within the city precincts
   USA: wɪ"θɪ'n ðiː· sɪ'tiː· priː'sɪ"ŋks UK: wɪðiːn ðiː sɪtiː priːsɪŋkts
a város látképeexp
  1. a view of the city
   USA: eɪ' vyuː' ʌ·v ðiː· sɪ'tiː· UK: eɪ vjuː ɔv ðiː sɪtiː
baj vár ráexp
  1. be in for trouble
   USA: biː· ɪ'n frəː· trʌ'bʌ·l UK: biː ɪn fəː trʌbl
alig vár vmitv
  1. look forward to
   USA: lʊ'k fɔː'rwəː·d tʌ· UK: lʊk fɔːwəd tuː
a file várakozási sorban vanexp
  1. file is in queue
   USA: faɪ'l ʌ·z ɪ'n kyuː' UK: faɪl ɪz ɪn kjuː
megfelel (a várakozásnak)exp
  1. live up to
   USA: lɪ'v ʌ'p tʌ· UK: lɪv ʌp tuː
lázas izgalommal várakoztakexp
csapóajtós kútszerű várbörtönnoun
  1. oubliette
   UK: uːblɪet
tovább nem várhatokexp
  1. i can't wait any longer
   USA: aɪ' kæ'nt weɪ't e'niː· lɔː'ŋgəː· UK: aɪ kænt weɪt eniː lɔŋgər
tudtam mit várhatokexp
  1. i knew what to expect
   USA: aɪ' nyuː' hwʌ't tʌ· ɪ·kspe'kt UK: aɪ njuː wɔt tuː ɪkspekt
arra ugyan várhatsz!exp
  1. fat chance
   USA: fæ't tʃæ'ns UK: fæt tʃɑns
arra ugyan várhatszexp
  1. a fat chance you have
   USA: eɪ' fæ't tʃæ'ns yuː' hæ'v UK: eɪ fæt tʃɑns juː hæv
légy szíves várj egy pillanatigexp
  1. wait a moment, will you
   USA: weɪ't eɪ' moʊ'mʌ·nt wʌ·l yuː' UK: weɪt eɪ moʊmənt wɪl juː
a trón várományosaexp
  1. heir apparent to the throne
   USA: e'r ʌ·pe'rʌ·nt tʌ· ðiː· θroʊ'n UK: eər əpærənt tuː ðiː θroʊn
nemesi cím várományosanoun
  1. old Scot master
   USA: mæ'stəː· UK: mɑstər
cambridge (angol város)noun
  1. cambridge
   USA: keɪ'mbrɪ·ʤ UK: keɪmbrɪʤ
benn a városbanexp
  1. down town
   USA: daʊ'n taʊ'n UK: daʊn taʊn
feljön a városba <vidékről>exp
  1. come up to town
   USA: kʌ'm ʌ'p tʌ· taʊ'n UK: kʌm ʌp tuː taʊn
lázas izgalomban vár vmitv
  1. be upon the tiptoe of expectation
   USA: biː· ʌ·pɔ'n ðiː· tɪ'ptoʊ" ʌ·v e"kspe·kteɪ'ʃʌ·n UK: biː əpɔn ðiː tɪptoʊ ɔv ekspekteɪʃn
nem sokat vár vmitőlv
Report or add missing word to a dictionary...