COVID-19 Fight
6 matches in 3 dictionaries. Details
véget nem érőadj
  1. unending
   USA: ʌ·ne'ndɪ·ŋ UK: ʌnendɪŋ
  1. informal perpetual
   USA: pəː·pe'tʃuː·ʌ·l UK: pəpetʃʊəl
örökös, véget nem érőadj
  1. eternal
   USA: iː·təː'nʌ·l UK: ɪtəːnl
véget nem érőadj
véget nem érőundef
  1. interminabile
   interminábile
  1. chilometrico
   chilométrico
véget nem érőadj
véget nem érőenundef
Report or add missing word to a dictionary...