COVID-19 Fight
8 matches in 2 dictionaries. Details
wash upv intrans v USA: wɔ'ʃ ʌ'p UK: wɔʃ ʌp
wash upv trans v USA: wɔ'ʃ ʌ'p UK: wɔʃ ʌp
have a wash and brush upexp USA: hæ'v eɪ' wɔ'ʃ ʌ·nd brʌ'ʃ ʌ'p UK: hæv eɪ wɔʃ ənd brʌʃ ʌp
washing upv USA: wɔ'ʃɪ·ŋ ʌ'p UK: wɔʃɪŋ ʌp
do the washing upv USA: duː' ðiː· wɔ'ʃɪ·ŋ ʌ'p UK: duː ðiː wɔʃɪŋ ʌp
wash up
washed up
washing up
Report or add missing word to a dictionary...