Cover photo

Albanian-English Dictionary

Albanian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrator of the dictionary: Etleva
Reverse dictionary: English-Albanian Dictionary
28 Words
30 Translations
0 Examples
0 Expressions
30 matches in 9 dictionaries. Details
valóságosadj
  1. very
   USA: ve'riː· UK: veriː
  1. veritable
   USA: ve'rʌ·tʌ·bʌ·l UK: verɪtəbl
  1. informal pej unmitigated
   USA: ʌ·nmɪ'tʌ·geɪ"tʌ·d UK: ʌnmɪtɪgeɪtɪd
  1. true
   USA: truː' UK: truː
  1. informal simple
   USA: sɪ'mpʌ·l UK: sɪmpl
  1. real
   USA: riː'l UK: rɪəl
  1. informal India pukka
   UK: pʌkə
  1. practical
   USA: præ'ktʌ·kʌ·l UK: præktɪkl
  1. factual
   USA: fæ'ktʃuː·ʌ·l UK: fæktʃʊəl
 1. phys mil techn
  1. effective
   USA: iː'fe·ktɪ·v UK: ɪfektɪv
  1. old bodily
   USA: bɔ'dʌ·liː· UK: bɔdəliː
  1. actual
   USA: æ'kʃʌ·l UK: æktʃʊəl
valóságos angyal ez a nőexp
  1. she is an angel of a woman
   USA: ʃiː' ʌ·z ʌ·n eɪ'nʤʌ·l ʌ·v eɪ' wʊ'mʌ·n UK: ʃiː ɪz ən eɪnʤl ɔv eɪ wʊmən
valóságos disznóólnoun
  1. informal pigsty
   UK: pɪgstaɪ
valóságos istállónoun
  1. informal piggery
   UK: pɪgəriː
igazi, valóságosadj
  1. real
   USA: riː'l UK: rɪəl
valóságosadj
  1. wirklich
   'vɪɐklɪç
  1. wahrhaft
   'vaːɐhaft
  1. wahr
   'vaːɐ
  1. richtig
   'rɪçtɪç
 1. theatre
  1. praktikabel
   prakti'kaːbəl
  1. faktisch
   'faktɪʃ
  1. effektiv
   ɛfɛk'tiːf
valóságos állománynoun
nem valóságosadj
  1. literary unwirklich
   'ʊnvɪɐklɪç
valóságosadj
valóságosadj
 1. nem mesterséges, mű-
valóságosundef
valóságosundef
valóságosanadv
valóságos átjáróházundef
  1. figurative un porto di mare
valóságos csemegeundef
valóságos ékszerdobozundef
 1. csinos helyiségről
  1. figurative bomboniera
valóságos költeménynoun
valóságosságnoun
Report or add missing word to a dictionary...