Cover photo

English-Hungarian dictionary

English-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: Hungarian-English dictionary
93206 Words
208926 Translations
3026 Examples
340 Expressions
184
matches in the
magas méltóságnoun
  1. eminence
   USA: e'mʌ·nʌ·ns UK: emɪnəns
  1. dignitary
   USA: dɪ'gnʌ·te"riː· UK: dɪgnɪtəriː
magas nekiexp
  1. beyond his compass
   USA: biː"ɔː'nd hʌ·z kʌ'mpʌ·s UK: bɪjɔnd hɪz kʌmpəs
  1. be beyond one's grasp
   USA: biː· biː"ɔː'nd wʌ'nz græ'sp UK: biː bɪjɔnd wʌnz grɑsp
magas nyakúadj
  1. high
   USA: haɪ' UK: haɪ
magas nyomásúadj
magas nyomású területnoun
 1. meteo
  1. high
   USA: haɪ' UK: haɪ
  1. high area
   USA: haɪ' e'riː·ʌ· UK: haɪ eərɪə
magas parancsnokságnoun
  1. brasses
   UK: brɑsɪz
magas pontnoun
  1. perch
   USA: pəː'tʃ UK: pəːtʃ
magas pozíciónoun
  1. perch
   USA: pəː'tʃ UK: pəːtʃ
magas pozícióbanexp
  1. in high position
   USA: ɪ'n haɪ' pʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: ɪn haɪ pəzɪʃn
magas prémiumnoun
  1. informal plum
   USA: plʌ'm UK: plʌm
magas pulóvernyakexp
  1. tunnel loop neck
   USA: tʌ'nʌ·l luː'p ne'k UK: tʌnl luːp nek
magas rangnoun
  1. honour
   UK: ɔnər
  1. honor
   USA: ɔ'nəː· UK: ɔnər
magas rangra emelv
  1. elevate
   USA: e'lʌ·veɪ"t UK: elɪveɪt
magas rangra emelkedikexp
  1. rise to eminence
   USA: raɪ'z tʌ· e'mʌ·nʌ·ns UK: raɪz tuː emɪnəns
magas rangúadj
  1. US topflight
   UK: tɔpflaɪt
  1. informal US top-notch
   UK: tɔpnɔtʃ
  1. of high standing
   USA: ʌ·v haɪ' stæ'ndɪ·ŋ UK: ɔv haɪ stændɪŋ
  1. exalted
   USA: ɪ·gzɔː'ltʌ·d UK: ɪgzɔːltɪd
magas rangú személynoun
magas rangú személyiségnoun
  1. informal grandee
   UK: grændiː
magas rangú személy(iség)exp
  1. exalted personage
   UK: ɪgzɔːltɪd pəːsənɪʤ
magas röptűadj
  1. winged
   USA: wɪ'ŋd UK: wɪŋd
magas sarkúadj
Report or add missing word to a dictionary...