Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
akár akarod akár nem13
  1. whether you want it or no
   USA: hwe'ðəː· yuː' wɔ'nt ʌ·t əː· noʊ' UK: weðər juː wɔnt ɪt ɔːr noʊ
akár... akár13
  1. either... or
   USA: aɪ'ðəː· əː· UK: iːðər ɔːr
akár esik akár fúj13
  1. rain or shine
   USA: reɪ'n əː· ʃaɪ'n UK: reɪn ɔːr ʃaɪn
  1. come rain come sun
   USA: kʌ'm reɪ'n kʌ'm sʌ'n UK: kʌm reɪn kʌm sʌn
akár hiszed akár nem13
  1. believe it or not
   USA: bʌ·liː'v ʌ·t əː· nɔ't UK: bɪliːv ɪt ɔːr nɔt
akár igen akár nem13
  1. whether or no
   USA: hwe'ðəː· əː· noʊ' UK: weðər ɔːr noʊ
akár tetszik akár nem4
akár így akár úgy13
  1. either way
   USA: aɪ'ðəː· weɪ' UK: iːðər weɪ
akár így, akár úgy13
  1. either way
   USA: aɪ'ðəː· weɪ' UK: iːðər weɪ
akárcsak13
  1. the same as
   USA: ðiː· seɪ'm e'z UK: ðiː seɪm əz
  1. same as
   USA: seɪ'm e'z UK: seɪm əz
akárhogy4
  1. anyway
   USA: e'niː·weɪ" UK: enɪweɪ
akárhogy is4
  1. anyway
   USA: e'niː·weɪ" UK: enɪweɪ
akárhogy is alakulnak a dolgok13
  1. however things may turn out
   USA: haʊ"e'vəː· θɪ'ŋz meɪ' təː'n aʊ't UK: haʊevər θɪŋz meɪ təːn aʊt
akárhogy; különben is4
  1. anyhow
   USA: e'niː·haʊ" UK: enɪhaʊ
akárhogy(an)4
  1. anyhow
   USA: e'niː·haʊ" UK: enɪhaʊ
akárhogyan4
  1. howsoever
   UK: haʊsoʊevə
  1. however
   USA: haʊ"e'vəː· UK: haʊevər
  1. Bár nem tetszik neki az ötlet, lehet mégis beleegyezik.
    1. He doesn't like the idea, however, he may agree to it.
  1. anyway
   USA: e'niː·weɪ" UK: enɪweɪ
  1. anyhow
   USA: e'niː·haʊ" UK: enɪhaʊ
akárhol4
  1. wherever
   USA: hwe·re'vəː· UK: weərevər
  1. anywhere
   USA: e'niː·hwe"r UK: enɪweər
akárhol másutt13
  1. anywhere else
   USA: e'niː·hwe"r e'ls UK: enɪweər els
akárhol/bárhol másütt13
  1. anywhere else
   USA: e'niː·hwe"r e'ls UK: enɪweər els
akárhova4
  1. whithersoever
   UK: wɪðəsoʊevər
  1. wherever
   USA: hwe·re'vəː· UK: weərevər
akárhány13
  1. any number of
   USA: e'niː· nʌ'mbəː· ʌ·v UK: eniː nʌmbər ɔv
Report or add missing word to a dictionary...