Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
60 matches in 8 dictionaries. Details
ki-kipron
  1. each
   USA: iː'tʃ UK: iːtʃ
kikiáltv
  1. proclaim
   USA: proʊ·kleɪ'm UK: prəkleɪm
  1. label
   USA: leɪ'bʌ·l UK: leɪbl
  1. cry
   USA: kraɪ' UK: kraɪ
kikiáltási árnoun
  1. upset price
   USA: ʌ'pse"t praɪ's UK: ʌpset praɪs
kikiáltja magát vminekv
kikiáltónoun
  1. town crier
   USA: taʊ'n kraɪ'əː· UK: taʊn kraɪər
  1. informal tooter
   UK: tuːtə
  1. crier
   USA: kraɪ'əː· UK: kraɪər
kikiált vminekv
  1. label
   USA: leɪ'bʌ·l UK: leɪbl
(ki-ki) érdeme szerintexp
  1. according to his deserts
   USA: ʌ·kɔː'rdɪ·ŋ tʌ· hʌ·z dʌ·zəː'ts UK: əkɔːdɪŋ tuː hɪz dɪzəːts
ki-ki érdeme szerintexp
  1. according to his deserts
   USA: ʌ·kɔː'rdɪ·ŋ tʌ· hʌ·z dʌ·zəː'ts UK: əkɔːdɪŋ tuː hɪz dɪzəːts
ki-ki gondoskodjék magáról!exp
  1. every man for himself!
   USA: e'vriː· mæ'n frəː· hɪ"mse'lf UK: evriː mæn fəː hɪmself
vminek kikiáltv
  1. acclaim
   USA: ʌ·kleɪ'm UK: əkleɪm
magát vkinek kikiáltóadj
kikísérv
  1. show out
   USA: ʃoʊ' aʊ't UK: ʃoʊ aʊt
  1. see out
   USA: siː' aʊ't UK: siː aʊt
  1. see off
   USA: siː' ɔː'f UK: siː ɔf
kikísér vkitv
  1. show out
   USA: ʃoʊ' aʊ't UK: ʃoʊ aʊt
kikísér vkit a házbólv
  1. bow sy out
   USA: boʊ' saɪ' aʊ't
ajtóig kikísérv
  1. bow out
   USA: boʊ' aʊ't UK: boʊ aʊt
az ajtóig kikísérexp
  1. show to the door
   USA: ʃoʊ' tʌ· ðiː· dɔː'r UK: ʃoʊ tuː ðiː dɔːr
kikiáltv
kikiáltásnoun
kikiáltónoun
vásári kikiáltónoun
Report or add missing word to a dictionary...