Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
mássalhangzónoun
  1. consonant
   USA: kɔ'nsʌ·nʌ·nt UK: kɔnsənənt
 1. ling
  1. alveolar
   USA: æ·lviː'ʌ·ləː· UK: ælvɪələr
mássalhangzóiadj
  1. consonantal
   USA: kɔ"nsʌ·nɔ'nʌ·l UK: kɔnsənæntl
mássalhangzó-rendszernoun
  1. consonantism
   UK: kɔnsənəntɪzəm
mássalhangzó-változásexp
  1. consonant shift
   USA: kɔ'nsʌ·nʌ·nt ʃɪ'ft UK: kɔnsənənt ʃɪft
laterális mássalhangzóexp
  1. lateral consonant
   USA: læ'təː·ʌ·l kɔ'nsʌ·nʌ·nt UK: lætərəl kɔnsənənt
Report or add missing word to a dictionary...