Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
37 matches in 9 dictionaries. Details
mindenütt4
  1. throughout
   USA: θruː·aʊ't UK: θruːaʊt
  1. overall
   USA: oʊ'vəː·ɔː"l UK: oʊvərɔːl
  1. over
   USA: oʊ'vəː· UK: oʊvər
  1. on every hand
   USA: ɔ'n e'vriː· hæ'nd UK: ɔn evriː hænd
  1. on either hand
   USA: ɔ'n aɪ'ðəː· hæ'nd UK: ɔn iːðər hænd
  1. on all sides
   USA: ɔ'n ɔː'l saɪ'dz UK: ɔn ɔːl saɪdz
  1. on all hands
   USA: ɔ'n ɔː'l hæ'nz UK: ɔn ɔːl hændz
  1. near and far
   USA: nɪ'r ʌ·nd fɔ'r UK: nɪər ənd fɑr
  1. far and wide
   USA: fɔ'r ʌ·nd waɪ'd UK: fɑr ənd waɪd
  1. far and near
   USA: fɔ'r ʌ·nd nɪ'r UK: fɑr ənd nɪər
  1. everywhere
   USA: e'vriː·hwe"r UK: evrɪweər
  1. all over the place
   USA: ɔː'l oʊ'vəː· ðiː· pleɪ's UK: ɔːl oʊvər ðiː pleɪs
mindenütt előforduló3
  1. ubiquitous
   USA: yuː·bɪ'kwʌ·tʌ·s UK: juːbɪkwɪtəs
mindenütt jelenlevő3
  1. ubiquitous
   USA: yuː·bɪ'kwʌ·tʌ·s UK: juːbɪkwɪtəs
  1. omnipresent
   USA: ɔ"mnʌ·pre'zʌ·nt UK: ɔmnɪprezənt
mindenütt jelenvalóság1
 1. 2
  1. ubiquity
   USA: yuː·bɪ'kwʌ·tiː· UK: juːbɪkwɪtiː
mindenütt jó de legjobb otthon13
  1. no place like home
   USA: noʊ' pleɪ's laɪ'k hoʊ'm UK: noʊ pleɪs laɪk hoʊm
mindenütt jó, de legjobb otthon13
  1. no place like home
   USA: noʊ' pleɪ's laɪ'k hoʊ'm UK: noʊ pleɪs laɪk hoʊm
mindenütt/széles e világon13
  1. far and near wide
   USA: fɔ'r ʌ·nd nɪ'r waɪ'd UK: fɑr ənd nɪər waɪd
mindenütt való3
  1. omnipresent
   USA: ɔ"mnʌ·pre'zʌ·nt UK: ɔmnɪprezənt
egészen, mindenütt4
  1. throughout
   USA: θruː·aʊ't UK: θruːaʊt
itt is, ott is és mindenütt13
  1. here, there and everywhere
   USA: hɪ'r ðe'r ʌ·nd e'vriː·hwe"r UK: hɪər ðeər ənd evrɪweər
itt is ott is és mindenütt13
  1. here there and everywhere
   USA: hɪ'r ðe'r ʌ·nd e'vriː·hwe"r UK: hɪər ðeər ənd evrɪweər
mindenütt4
  1. allenthalben
   alənt'halbən
mindenütt jelenvalóság1
  1. e Allgegenwart
   al'geːgənvaɐt
mindenüttadv
mindenütt jelenvalóságnoun
mindenüttundef
mindenütt az égvilágonundef
mindenütt / bármilyen környezetben megélés képességeundef
mindenütt jelen lenni akarásundef
Report or add missing word to a dictionary...