Cover photo

Hungarian-English dictionary

Hungarian-English open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrators of the dictionary: admin, evirag, Péter Pallinger
Reverse dictionary: English-Hungarian dictionary
112503 Words
208930 Translations
4982 Examples
345 Expressions
nyomatéknoun
  1. weight
   USA: weɪ't UK: weɪt
  1. vigour
   UK: vɪgər
  1. vigor
   USA: vɪ'gəː· UK: viːgoʊər
 1. phys
  1. torque
   USA: tɔː'rk UK: tɔːk
  1. stress
   USA: stre's UK: stres
  1. momentum
   USA: moʊ·me'ntʌ·m UK: məmentəm
 2. phys techn
  1. moment
   USA: moʊ'mʌ·nt UK: moʊmənt
  1. emphasis
   USA: e'mfʌ·sɪ"s UK: emfəsɪs
nyomatéki metszékv
  1. intercept
   USA: ɪ"nəː·se'pt UK: ɪntəːsept
nyomatékkaladv
  1. pointedly
   USA: pɔɪ'nʌ·dliː· UK: pɔɪntɪdliː
nyomatékosadj
  1. weighty
   USA: weɪ'tiː" UK: weɪtiː
  1. vigorous
   USA: vɪ'gəː·ʌ·s UK: vɪgərəs
  1. urgent
   USA: əː'ʤʌ·nt UK: əːʤənt
  1. stressful
   USA: stre'sfʌ·l UK: stresfʊl
  1. emphatic
   USA: e·mfæ'tɪ·k UK: ɪmfætɪk
nyomatékos felszólításexp
  1. adjuration
   UK: æʤʊəreɪʃn
nyomatékos kérésnoun
  1. solicitation
   USA: sʌ·lɪ"sʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: səlɪsɪteɪʃn
nyomatékosanadv
  1. vigorously
   USA: vɪ'gəː·ʌ·sliː· UK: vɪgərəsliː
  1. urgently
   USA: əː'ʤʌ·ntliː· UK: əːʤəntliː
  1. emphatically
   USA: e·mfæ'tɪ·kʌ·liː· UK: ɪmfætɪkliː
nyomatékosan kérv
  1. solicit
   USA: sʌ·lɪ'sʌ·t UK: səlɪsɪt
nyomatékváltónoun
  1. torque converter
   USA: tɔː'rk kʌ·nvəː'təː· UK: tɔːk kənvəːtər
ellenálló nyomatékexp
  1. resistance moment
   USA: riː·zɪ'stʌ·ns moʊ'mʌ·nt UK: rɪzɪstəns moʊmənt
hajlító nyomatékexp
  1. bending moment
   USA: be'ndɪ·ŋ moʊ'mʌ·nt UK: bendɪŋ moʊmənt
tehetetlenségi nyomatéknoun
  1. moment of inertia
   USA: moʊ'mʌ·nt ʌ·v ɪ"nəː'ʃʌ· UK: moʊmənt ɔv ɪnəːʃə
visszatérítő nyomatékexp
  1. restoring torque
   USA: rʌ·stɔː'rɪ·ŋ tɔː'rk UK: rɪstɔːrɪŋ tɔːk
hangsúlyoz, nyomatékositnoun
  1. underline
   USA: ʌ'ndəː·laɪ"n UK: ʌndəlaɪn
Report or add missing word to a dictionary...