Cover photo

Italian-Hungarian dictionary

Italian-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrator of the dictionary: admin
Reverse dictionary: Hungarian-Italian dictionary
96538 Words
279033 Translations
0 Examples
0 Expressions
426
matches in the
duressnoun USA: dʊ're·s UK: djʊres
duriannoun
duringprep USA: dəː'ɪ·ŋ UK: djʊərɪŋ
during his tenure of officeexp USA: dəː'ɪ·ŋ hʌ·z te'nyəː· ʌ·v ɔː'fʌ·s UK: djʊərɪŋ hɪz tenjʊər ɔv ɔfɪs
during his term of officeexp USA: dəː'ɪ·ŋ hʌ·z təː'm ʌ·v ɔː'fʌ·s UK: djʊərɪŋ hɪz təːm ɔv ɔfɪs
during termexp USA: dəː'ɪ·ŋ təː'm UK: djʊərɪŋ təːm
during that timeexp USA: dəː'ɪ·ŋ ðʌ·t taɪ'm UK: djʊərɪŋ ðət taɪm
during the dayadv USA: dəː'ɪ·ŋ ðiː· deɪ' UK: djʊərɪŋ ðiː deɪ
during the king's pleasureexp USA: dəː'ɪ·ŋ ðiː· kɪ'ŋz ple'ʒəː· UK: djʊərɪŋ ðiː kɪŋz pleʒər
during the next few daysexp USA: dəː'ɪ·ŋ ðiː· ne'ks fyuː' deɪ'z UK: djʊərɪŋ ðiː nekst fjuː deɪz
during the summerexp USA: dəː'ɪ·ŋ ðiː· sʌ'məː· UK: djʊərɪŋ ðiː sʌmər
durstv USA: dəː'st UK: dəːst
dusknoun USA: dʌ'sk UK: dʌsk
dustnoun USA: dʌ'st UK: dʌst
dustv trans v USA: dʌ'st UK: dʌst
dustv intrans v USA: dʌ'st UK: dʌst
  1. old
dust brushexp USA: dʌ'st brʌ'ʃ UK: dʌst brʌʃ
dust carnoun USA: dʌ'st kɔ'r UK: dʌst kɑr
Report or add missing word to a dictionary...