Cover photo

Italian-Hungarian dictionary

Italian-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrator of the dictionary: admin
Reverse dictionary: Hungarian-Italian dictionary
96538 Words
279033 Translations
0 Examples
0 Expressions
426
matches in the
lame duckexp USA: leɪ'm dʌ'k UK: leɪm dʌk
mandarin ducknoun USA: mæ'ndəː·ʌ·n dʌ'k UK: mændərɪn dʌk
sitting duckexp USA: sɪ'tɪ·ŋ dʌ'k UK: sɪtɪŋ dʌk
wild duckexp USA: waɪ'ld dʌ'k UK: waɪld dʌk
ugly ducklingnoun USA: ʌ'gliː· dʌ'klɪ·ŋ UK: ʌgliː dʌklɪŋ
my duckynoun UK: maɪ dʌkiː
my duckyexp UK: maɪ dʌkiː
utility ductexp USA: yuː·tɪ'lʌ·tiː· dʌ'kt UK: juːtɪlɪtiː dʌkt
i'm dud at historyexp USA: ɪ'm dʌ'd æ't hɪ'striː·
become duev USA: bɪ·kʌ'm dyuː' UK: bɪkʌm djuː
be duev USA: biː· dyuː' UK: biː djuː
be duev USA: biː· dyuː' UK: biː djuː
fall dueexp USA: fɔ'l dyuː' UK: fɔːl djuː
fall duev USA: fɔ'l dyuː' UK: fɔːl djuː
public dueexp USA: pʌ'blɪ·k dyuː' UK: pʌblɪk djuː
in due courseexp USA: ɪ'n dyuː' kɔː'rs UK: ɪn djuː kɔːs
with due decorumexp USA: wʌ·ð dyuː' dɪ·kɔː'rʌ·m UK: wɪð djuː dɪkɔːrəm
after due deliberationexp USA: æ'ftəː· dyuː' dʌ·lɪ"bəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɑftər djuː dɪlɪbəreɪʃn
in due formexp USA: ɪ'n dyuː' fɔː'rm UK: ɪn djuː fɔːm
in due seasonexp USA: ɪ'n dyuː' siː'zʌ·n UK: ɪn djuː siːzn
Report or add missing word to a dictionary...