Cover photo

Italian-Hungarian dictionary

Italian-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrator of the dictionary: admin
Reverse dictionary: Hungarian-Italian dictionary
96538 Words
279033 Translations
0 Examples
0 Expressions
426
matches in the
in due timeexp USA: ɪ'n dyuː' taɪ'm UK: ɪn djuː taɪm
happen / due to -exp USA: hæ'pʌ·n dyuː' tʌ· UK: hæpən djuː tuː
is due to syexp USA: ʌ·z dyuː' tʌ· saɪ'
mooring duesnoun USA: mʊ'rɪ·ŋ duː'z UK: mʊərɪŋ djuːz
mooring duesexp USA: mʊ'rɪ·ŋ duː'z UK: mʊərɪŋ djuːz
dig, dugv USA: dɪ'g dʌ'g UK: dɪg dʌg
dig , dug/digged , dug/diggedexp
grand dukenoun USA: græ'nd duː'k UK: grænd djuːk
Guisante dulce exp
Maíz dulce exp
deadly dullexp USA: de'dliː· dʌ'l UK: dedliː dʌl
disaster dumpexp USA: dɪ"zæ'stəː· dʌ'mp UK: dɪzɑstər dʌmp
refuse dumpnoun USA: re'fyuː"z dʌ'mp UK: rɪfjuːz dʌmp
liver dumplingsexp USA: lɪ'vəː· dʌ'mplɪ·ŋz UK: lɪvər dʌmplɪŋz
horse dungnoun USA: hɔː'rs dʌ'ŋ UK: hɔːs dʌŋ
full duplexexp USA: fʊ'l duː'ple"ks UK: fʊl djuːpleks
half duplexexp USA: hæ'f duː'ple"ks UK: hɑf djuːpleks
force duplicated file handleexp USA: fɔː'rs dyuː'plʌ·keɪ"tʌ·d faɪ'l hæ'ndʌ·l UK: fɔːs djuːplɪkeɪtɪd faɪl hændl
in durance vileexp UK: ɪn djʊərəns vaɪl
Report or add missing word to a dictionary...