Cover photo

Italian-Hungarian dictionary

Italian-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrator of the dictionary: admin
Reverse dictionary: Hungarian-Italian dictionary
96538 Words
279033 Translations
0 Examples
0 Expressions
426
matches in the
under duressexp USA: ʌ'ndəː· dʊ're·s UK: ʌndər djʊres
gather dustexp USA: gæ'ðəː· dʌ'st UK: gæðər dʌst
raise dustexp USA: reɪ'z dʌ'st UK: reɪz dʌst
zinc dustexp USA: zɪ'ŋk dʌ'st UK: zɪŋk dʌst
double dutchnoun USA: dʌ'bʌ·l dʌ'tʃ UK: dʌbl dʌtʃ
netherlands / dutchexp USA: ne'ðəː·lʌ·ndz dʌ'tʃ UK: neðələndz dʌtʃ
customs (duties)exp USA: kʌ'stʌ·mz duː'tiː·z UK: kʌstəmz djuːtɪz
customs dutiesexp USA: kʌ'stʌ·mz duː'tiː·z UK: kʌstəmz djuːtɪz
routine dutiesexp UK: ruːtiːn djuːtɪz
customs dutynoun USA: kʌ'stʌ·mz dyuː'tiː· UK: kʌstəmz djuːtiː
customs dutyexp USA: kʌ'stʌ·mz dyuː'tiː· UK: kʌstəmz djuːtiː
customs dutyexp USA: kʌ'stʌ·mz dyuː'tiː· UK: kʌstəmz djuːtiː
estate dutynoun USA: ʌ·steɪ't dyuː'tiː· UK: ɪsteɪt djuːtiː
excise dutynoun USA: e'ksaɪ·z dyuː'tiː· UK: ɪksaɪz djuːtiː
heavy dutyexp USA: he'viː· dyuː'tiː· UK: heviː djuːtiː
import dutyexp USA: ɪ'mpɔː·rt dyuː'tiː· UK: ɪmpɔːt djuːtiː
night dutynoun USA: naɪ't dyuː'tiː· UK: naɪt djuːtiː
off dutyexp USA: ɔː'f dyuː'tiː· UK: ɔf djuːtiː
on dutyexp USA: ɔ'n dyuː'tiː· UK: ɔn djuːtiː
provost dutyexp USA: proʊ'voʊ·st dyuː'tiː· UK: prɔvəst djuːtiː
Report or add missing word to a dictionary...