Cover photo

Italian-Hungarian dictionary

Italian-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrator of the dictionary: admin
Reverse dictionary: Hungarian-Italian dictionary
96538 Words
279033 Translations
0 Examples
0 Expressions
426
matches in the
lick the dustexp USA: lɪ'k ðiː· dʌ'st UK: lɪk ðiː dʌst
motes of dustexp USA: moʊ'ts ʌ·v dʌ'st UK: moʊts ɔv dʌst
particles of dustexp USA: pɔ'rtʌ·kʌ·lz ʌ·v dʌ'st UK: pɑtɪklz ɔv dʌst
specks of dustexp USA: spe'ks ʌ·v dʌ'st UK: speks ɔv dʌst
shake the dust from one's feetexp USA: ʃeɪ'k ðiː· dʌ'st fəː·m wʌ'nz fiː't UK: ʃeɪk ðiː dʌst frɔm wʌnz fiːt
shake the dust off one's feetexp USA: ʃeɪ'k ðiː· dʌ'st ɔː'f wʌ'nz fiː't UK: ʃeɪk ðiː dʌst ɔf wʌnz fiːt
the flying dutchmanexp USA: ðiː· flaɪ'ɪ·ŋ dʌ'tʃmʌ·n UK: ðiː flaɪɪŋ dʌtʃmən
scope of dutiesexp USA: skoʊ'p ʌ·v duː'tiː·z UK: skoʊp ɔv djuːtɪz
be on dutyexp USA: biː· ɔ'n dyuː'tiː· UK: biː ɔn djuːtiː
breach of dutyexp USA: briː'tʃ ʌ·v dyuː'tiː· UK: briːtʃ ɔv djuːtiː
dereliction of dutyexp USA: de"rʌ·lɪ'kʃʌ·n ʌ·v dyuː'tiː· UK: derəlɪkʃn ɔv djuːtiː
do one's dutyv USA: duː' wʌ'nz dyuː'tiː· UK: duː wʌnz djuːtiː
execution of dutyexp USA: e"ksʌ·kyuː'ʃʌ·n ʌ·v dyuː'tiː· UK: eksɪkjuːʃn ɔv djuːtiː
free of dutyexp USA: friː' ʌ·v dyuː'tiː· UK: friː ɔv djuːtiː
free of dutyadj USA: friː' ʌ·v dyuː'tiː· UK: friː ɔv djuːtiː
lapse from dutyexp USA: læ'ps fəː·m dyuː'tiː· UK: læps frɔm djuːtiː
liable to dutyadj USA: laɪ'ʌ·bʌ·l tʌ· dyuː'tiː· UK: laɪəbl tuː djuːtiː
officer on dutyexp USA: ɔː'fʌ·səː· ɔ'n dyuː'tiː· UK: ɔfɪsər ɔn djuːtiː
sense of dutyexp USA: se'ns ʌ·v dyuː'tiː· UK: sens ɔv djuːtiː
subject to dutyadj USA: sʌ'bʤɪ·kt tʌ· dyuː'tiː· UK: səbʤekt tuː djuːtiː
Report or add missing word to a dictionary...