Cover photo

Italian-Hungarian dictionary

Italian-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrator of the dictionary: admin
Reverse dictionary: Hungarian-Italian dictionary
96538 Words
279033 Translations
0 Examples
0 Expressions
426
matches in the
dull dogexp USA: dʌ'l dɔː'g UK: dʌl dɔg
dull knifeexp USA: dʌ'l naɪ'f UK: dʌl naɪf
dull marketexp USA: dʌ'l mɔ'rkʌ·t UK: dʌl mɑkɪt
dull of hearingexp USA: dʌ'l ʌ·v hɪ'rɪ·ŋ UK: dʌl ɔv hɪərɪŋ
dull seasonexp USA: dʌ'l siː'zʌ·n UK: dʌl siːzn
dullardnoun UK: dʌləd
dullnessnoun USA: dʌ'lnʌ·s UK: dʌlnəs
dull-wittedadj
dumanoun USA: duː'mʌ·
dumbadj USA: dʌ'm UK: dʌm
dumb animalsnoun noun USA: dʌ'm æ'nʌ·mʌ·lz UK: dʌm ænɪməlz
dumb as a fishadj USA: dʌ'm e'z eɪ' fɪ'ʃ UK: dʌm əz eɪ fɪʃ
dumb dogexp USA: dʌ'm dɔː'g UK: dʌm dɔg
dumb showexp USA: dʌ'm ʃoʊ' UK: dʌm ʃoʊ
dumbassnoun
dumbbellnoun USA: dʌ'mbe"l UK: dʌmbel
dumb-bellnoun USA: dʌ'mbe"l UK: dʌmbel
dumbfoundv trans v USA: dʌ'mfaʊ·nd UK: dʌmfaʊnd
Report or add missing word to a dictionary...