Cover photo

Italian-Hungarian dictionary

Italian-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrator of the dictionary: admin
Reverse dictionary: Hungarian-Italian dictionary
96538 Words
279033 Translations
0 Examples
0 Expressions
426
matches in the
dunnoun USA: dʌ'n UK: dʌn
dunv trans v USA: dʌ'n UK: dʌn
dunv trans v USA: dʌ'n UK: dʌn
dunadj USA: dʌ'n UK: dʌn
  1. literary
dunce's capexp UK: dʌnsɪz kæp
dunce's seatexp UK: dʌnsɪz siːt
dunderheadnoun UK: dʌndəhed
  1. informal
dunenoun USA: duː'n UK: djuːn
dungnoun USA: dʌ'ŋ UK: dʌŋ
dungnoun USA: dʌ'ŋ UK: dʌŋ
dungv intrans v USA: dʌ'ŋ UK: dʌŋ
dungv trans v USA: dʌ'ŋ UK: dʌŋ
dung beetlenoun USA: dʌ'ŋ biː'tʌ·l UK: dʌŋ biːtl
dung waternoun USA: dʌ'ŋ wɔː'təː· UK: dʌŋ wɔːtər
dungareenoun UK: dʌŋgəriː
dungareesnoun UK: dʌŋgəriːz
dungeonnoun USA: dʌ'nʤʌ·n UK: dʌnʤən
Report or add missing word to a dictionary...