Cover photo

Italian-Hungarian dictionary

Italian-Hungarian open and publicly listed dictionary
I am anonymous user in this dictionary
Administrator of the dictionary: admin
Reverse dictionary: Hungarian-Italian dictionary
96538 Words
279033 Translations
0 Examples
0 Expressions
426
matches in the
dungeonv trans v USA: dʌ'nʤʌ·n UK: dʌnʤən
dung-hillnoun UK: dʌŋhɪl
dunghillnoun UK: dʌŋhɪl
dunkv trans v USA: dʌ'ŋk UK: dʌŋk
dunnedv USA: dʌ'nd UK: dʌnd
dunningnoun USA: dʌ'nɪ·ŋ UK: dʌnɪŋ
dunnoadj UK: dʊnoʊ
duonoun USA: duː'oʊ· UK: djuːoʊ
duodecimalnoun UK: djuːoʊdesɪml
duodecimaladj UK: djuːoʊdesɪml
duodenal ulcerexp USA: duː·ɔ'dʌ·nʌ·l ʌ'lsəː· UK: djuːədiːnl ʌlsər
duodenumnoun USA: duː·ɔ'dʌ·nʌ·m UK: djuːədiːnəm
duologuenoun UK: djuːəlɔg
dupadj
dupenoun USA: duː'p UK: djuːp
dupev trans v USA: duː'p UK: djuːp
duperynoun UK: djuːpəriː
duplexv trans v USA: duː'ple"ks UK: djuːpleks
duplexadj USA: duː'ple"ks UK: djuːpleks
duplex engineexp USA: duː'ple"ks ɪ'nʤʌ·n UK: djuːpleks enʤɪn
Report or add missing word to a dictionary...