frynoun USA: fraɪ' UK: fraɪ
frynoun USA: fraɪ' UK: fraɪ
fryv intrans v USA: fraɪ' UK: fraɪ
fry in bread crumbsv USA: fraɪ' ɪ'n bre'd krʌ'mz UK: fraɪ ɪn bred krʌmz
fryernoun USA: fraɪ'əː· UK: fraɪər
frying pannoun USA: fraɪ'ɪ·ŋ pæ'n UK: fraɪɪŋ pæn
frying-pannoun
frypannoun UK: fraɪpæn
small fryexp USA: smɔː'l fraɪ' UK: smɔːl fraɪ
pan / frying -exp USA: pæ'n fraɪ'ɪ·ŋ UK: pæn fraɪɪŋ
non-stick frying panexp USA: nɔ·nstɪ'k fraɪ'ɪ·ŋ pæ'n UK: nɔnstɪk fraɪɪŋ pæn
deep fat fryernoun USA: diː'p fæ't fraɪ'əː· UK: diːp fæt fraɪər
deep hot fryerexp USA: diː'p hɔ't fraɪ'əː· UK: diːp hɔt fraɪər
have another fish to fryv USA: hæ'v ʌ·nʌ'ðəː· fɪ'ʃ tʌ· fraɪ' UK: hæv ənʌðər fɪʃ tuː fraɪ
i've other fish to fryexp
i have other fish to fryexp USA: aɪ' hæ'v ʌ'ðəː· fɪ'ʃ tʌ· fraɪ' UK: aɪ hæv ʌðər fɪʃ tuː fraɪ
Report or add missing word to a dictionary...