COVID-19 Fight
data managementexp USA: dæ'tʌ· mæ'nʌ·ʤmʌ·nt UK: deɪtə mænɪʤmənt
data manipulating languageexp USA: dæ'tʌ· mʌ·nɪ'pyʌ·leɪ"tɪ·ŋ læ'ŋgwʌ·ʤ UK: deɪtə mənɪpjʊleɪtɪŋ læŋgwɪʤ
master dataexp USA: mæ'stəː· dæ'tʌ· UK: mɑstər deɪtə
data mediumnoun USA: dæ'tʌ· miː'diː·ʌ·m UK: deɪtə miːdɪəm
date of completion of mandateexp USA: deɪ't ʌ·v kʌ·mpliː'ʃʌ·n ʌ·v mæ'ndeɪ"t UK: deɪt ɔv kəmpliːʃn ɔv mændeɪt
data structure management subsystemexp USA: dæ'tʌ· strʌ'ktʃəː· mæ'nʌ·ʤmʌ·nt sʌ'bsɪ"stʌ·m UK: deɪtə strʌktʃər mænɪʤmənt sʌbsɪstəm
make it (to a date)exp USA: meɪ'k ʌ·t tʌ· eɪ' deɪ't UK: meɪk ɪt tuː eɪ deɪt
Report or add missing word to a dictionary...