COVID-19 Fight
109
matches in the
potencianoun
  1. potency
   USA: poʊ'tʌ·nsiː· UK: poʊtnsiː
potenciométernoun
potenciálisnoun
  1. potential
   USA: pʌ·te'ntʃʌ·l UK: pətenʃl
potenciális, lehetségesadj
  1. potential
   USA: pʌ·te'ntʃʌ·l UK: pətenʃl
potenciálisanadv
  1. potentially
   USA: pʌ·te'ntʃʌ·liː· UK: pətenʃəliː
potenciálisan, lehetségesenadv
  1. potentially
   USA: pʌ·te'ntʃʌ·liː· UK: pətenʃəliː
potenciómérőnoun
potensadj
  1. potent
   USA: poʊ'tʌ·nt UK: poʊtnt
  1. informal coming
   USA: kʌ'mɪ·ŋ UK: kʌmɪŋ
potentátnoun
  1. potentate
   USA: poʊ'tʌ·nteɪ"t UK: poʊtnteɪt
potom olcsóadj
  1. dirt cheap
   USA: dəː't tʃiː'p UK: dəːt tʃiːp
potom pénzértexp
  1. for an old song
   USA: frəː· ʌ·n oʊ'ld sɔː'ŋ UK: fəː ən oʊld sɔŋ
  1. for a song
   USA: frəː· eɪ' sɔː'ŋ UK: fəː eɪ sɔŋ
potom áronexp
  1. at a dead bargain
   USA: æ't eɪ' de'd bɔ'rgʌ·n UK: ət eɪ ded bɑgɪn
potozással győzv
  1. outpoint
   UK: aʊtpɔɪnt
potpourrinoun
 1. music
  1. pot-pourri
   USA: poʊ"pʊ·riː' UK: poʊpʊəriː
potrohnoun
 1. zool
  1. abdomen
   USA: æ'bdʌ·mʌ·n UK: æbdəmən
potroh második gyűrűjenoun
 1. zool
  1. mesothorax
   USA: me"zʌ·θɔː'ræ"ks
potrohosadj
  1. paunchy
   USA: pɔː'ntʃiː· UK: pɔːntʃiː
pottyanv
  1. plump
   USA: plʌ'mp UK: plʌmp
  1. plop
   USA: plɔ'p UK: plɔp
  1. plop
   USA: plɔ'p UK: plɔp
pottyantv
  1. plump
   USA: plʌ'mp UK: plʌmp
pottyantós árnyékszékexp
Report or add missing word to a dictionary...