COVID-19 Fight
500
matches in the
vi.1
  1. viz.
   UK: vɪz
viadal1
  1. encounter
   USA: e·nkaʊ'nəː· UK: ɪnkaʊntər
  1. duel
   USA: duː'ʌ·l UK: djuːəl
viadukt1
  1. viaduct
   USA: vaɪ'ʌ·dʌ·kt UK: vaɪədʌkt
viaskodik2
  1. tussle
   USA: tʌ'sʌ·l UK: tʌsl
  1. struggle
   USA: strʌ'gʌ·l UK: strʌgl
  1. scuffle
   USA: skʌ'fʌ·l UK: skʌfl
  1. grapple
   USA: græ'pʌ·l UK: græpl
  1. battle
   USA: bæ'tʌ·l UK: bætl
viaskodás1
  1. scuffle
   USA: skʌ'fʌ·l UK: skʌfl
  1. scrum
   UK: skrʌm
viasszal beereszt2
  1. wax
   USA: wæ'ks UK: wæks
viasszal bevon2
  1. wax
   USA: wæ'ks UK: wæks
viasszal fényesít2
  1. wax
   USA: wæ'ks UK: wæks
viasz2
  1. wax
   USA: wæ'ks UK: wæks
viaszbevonásos öntés1
viaszgyertya1
  1. pricket
   UK: prɪkɪt
viaszlemezre felvesz2
  1. 1.2 wax
   USA: wæ'ks UK: wæks
viaszmerevség1
  1. catalepsy
   UK: kætəlepsiː
viaszol2
  1. wax
   USA: wæ'ks UK: wæks
viaszos3
  1. waxy
   USA: wæ'ksiː· UK: wæksiː
viaszosvászon1
 1. 677
  1. oilcloth
   UK: ɔɪlklɔθ
  1. american leather
   USA: ʌ·me'rʌ·kʌ·n le'ðəː· UK: əmerɪkən leðər
  1. american cloth
   USA: ʌ·me'rʌ·kʌ·n klɔː'θ UK: əmerɪkən klɔθ
viaszoz2
  1. wax
   USA: wæ'ks UK: wæks
viaszpuha3
  1. waxy
   USA: wæ'ksiː· UK: wæksiː
viaszszínű3
  1. waxy
   USA: wæ'ksiː· UK: wæksiː
vibráció1
 1. 53
  1. vibration
   USA: vaɪ·breɪ'ʃʌ·n UK: vaɪbreɪʃn
We found too many hits and truncated the result list. To see all desired results, please refine your search criteria by e.g. choosing languages, dictionaries or entering a more specific word to search.
Report or add missing word to a dictionary...