COVID-19 Fight
waitingadj USA: weɪ'tɪ·ŋ UK: weɪtɪŋ
waiting hallexp USA: weɪ'tɪ·ŋ hɔː'l UK: weɪtɪŋ hɔːl
waiting listnoun USA: weɪ'tɪ·ŋ lɪ'st UK: weɪtɪŋ lɪst
waiting maidnoun USA: weɪ'tɪ·ŋ meɪ'd UK: weɪtɪŋ meɪd
waiting on tender hooksexp USA: weɪ'tɪ·ŋ ɔ'n te'ndəː· hʊ'ks UK: weɪtɪŋ ɔn tendər hʊks
waiting roomnoun USA: weɪ'tɪ·ŋ ruː'm UK: weɪtɪŋ ruːm
waiting womannoun USA: weɪ'tɪ·ŋ wʊ'mʌ·n UK: weɪtɪŋ wʊmən
waiting-listnoun
waiting-roomnoun
keep waitingexp USA: kiː'p weɪ'tɪ·ŋ UK: kiːp weɪtɪŋ
no waitingexp USA: noʊ' weɪ'tɪ·ŋ UK: noʊ weɪtɪŋ
groom in waitingexp USA: gruː'm ɪ'n weɪ'tɪ·ŋ UK: gruːm ɪn weɪtɪŋ
keep sb waitingexp
keep sy waitingv USA: kiː'p saɪ' weɪ'tɪ·ŋ
sorry to have kept you waitingexp USA: sɔ'riː· tʌ· hæ'v kæ'pt yuː' weɪ'tɪ·ŋ UK: sɔriː tuː hæv kept juː weɪtɪŋ
Report or add missing word to a dictionary...