COVID-19 Fight
summed3 USA: sʌ'md UK: sʌmd
summer1 USA: sʌ'məː· UK: sʌmər
summer2 2.2 USA: sʌ'məː· UK: sʌmər
    1. Winter eats (finds out) what summer lays up.
        1. Aki nyáron nem gyűjt, télen keveset fűt.
summer2 2.1 USA: sʌ'məː· UK: sʌmər
summer holidays13 USA: sʌ'məː· hɔ'lʌ·deɪ"z UK: sʌmər hɔlədeɪz
summer house1 USA: sʌ'məː· haʊ's UK: sʌmər haʊz
summer lightning1 USA: sʌ'məː· laɪ'tnɪ·ŋ UK: sʌmər laɪtnɪŋ
summer plump13 USA: sʌ'məː· plʌ'mp UK: sʌmər plʌmp
summer resort1 USA: sʌ'məː· riː·sɔː'rt UK: sʌmər rɪzɔːt
summer school1 USA: sʌ'məː· skuː'l UK: sʌmər skuːl
summer time1 USA: sʌ'məː· taɪ'm UK: sʌmər taɪm
summer-house1 UK: sʌməhaʊs
summerly3 UK: sʌməliː
summertime1 USA: sʌ'məː·taɪ"m UK: sʌmətaɪm
summer-time3 USA: sʌ'məː·taɪ"m UK: sʌmətaɪm
summery3 UK: sʌməriː
indian summer13 USA: ɪ'ndiː·ʌ·n sʌ'məː· UK: ɪndɪən sʌmər
in summer13 USA: ɪ'n sʌ'məː· UK: ɪn sʌmər
during the summer13 USA: dəː'ɪ·ŋ ðiː· sʌ'məː· UK: djʊərɪŋ ðiː sʌmər
in the summer13 USA: ɪ'n ðiː· sʌ'məː· UK: ɪn ðiː sʌmər
Report or add missing word to a dictionary...