COVID-19 Fight
290
matches in the
dacnoun
  1. defiance
   USA: dʌ·faɪ'ʌ·ns UK: dɪfaɪəns
dacolexp
  1. fly in the face of
   USA: flaɪ' ɪ'n ðiː· feɪ's ʌ·v UK: flaɪ ɪn ðiː feɪs ɔv
dacolv
  1. set at defiance
   USA: se't æ't dʌ·faɪ'ʌ·ns UK: set ət dɪfaɪəns
  1. outbrave
   UK: aʊtbreɪv
  1. defy
   USA: dʌ·faɪ' UK: dɪfaɪ
  1. dare
   USA: de'r UK: deər
  1. challenge
   USA: tʃæ'lʌ·nʤ UK: tʃælənʤ
  1. brave
   USA: breɪ'v UK: breɪv
dacol az elemekkelexp
  1. brave the elements
   USA: breɪ'v ðiː· e'lʌ·mʌ·nts UK: breɪv ðiː elɪmənts
dacolásnoun
  1. old facing
   USA: feɪ'sɪ·ŋ UK: feɪsɪŋ
dacosadj
  1. unrepentant
   USA: ʌ"nriː·pe'ntʌ·nt UK: ʌnrɪpentənt
  1. sullen
   USA: sʌ'lʌ·n UK: sʌlən
  1. figurative rugged
   USA: rʌ'gʌ·d UK: rʌgɪd
  1. defiant
   USA: dʌ·faɪ'ʌ·nt UK: dɪfaɪənt
  1. notwithstanding
   USA: nɔ"twɪ"θstæ'ndɪ·ŋ UK: nɔtwɪθstændɪŋ
  1. despite
   USA: dɪ"spaɪ't UK: dɪspaɪt
dadanoun
  1. nursemaid
   UK: nəːsmeɪd
  1. nanny
   USA: næ'niː· UK: næniː
  1. amah
   UK: ɑmə
dadogv
  1. stutter
   USA: stʌ'təː· UK: stʌtər
  1. stammer
   USA: stæ'məː· UK: stæmər
  1. falter
   USA: fɔː'ltəː· UK: fɔːltər
dadogásnoun
  1. stuttering
   USA: stʌ'təː·ɪ·ŋ UK: stʌtərɪŋ
  1. stutter
   USA: stʌ'təː· UK: stʌtər
  1. stammer
   USA: stæ'məː· UK: stæmər
dadog(ás)v
  1. stammer
   USA: stæ'məː· UK: stæmər
dadogónoun
  1. stutterer
   UK: stʌtərər
dadogósnoun
  1. stutterer
   UK: stʌtərər
dadusnoun
  1. nanny
   USA: næ'niː· UK: næniː
dagadv
  1. wax
   USA: wæ'ks UK: wæks
  1. surge
   USA: səː'ʤ UK: səːʤ
  1. pod up
   USA: pɔ'd ʌ'p UK: pɔd ʌp
  1. heave
   USA: hiː'v UK: hiːv
  1. get up
   USA: gɪ't ʌ'p UK: get ʌp
  1. fill
   USA: fɪ'l UK: fɪl
  1. expand
   USA: ɪ·kspæ'nd UK: ɪkspænd
  1. belly
   USA: be'liː· UK: beliː
dagad (áradat)v
  1. set in
   USA: se't ɪ'n UK: set ɪn
dagadozikv
  1. bag
   USA: bæ'g UK: bæg
dagadtadj
  1. turgid
   USA: təː'ʤʌ·d UK: təːʤɪd
  1. tumid
   UK: tjuːmɪd
  1. swollen
   USA: swoʊ'lʌ·n UK: swoʊlən
  1. puffy
   USA: pʌ'fiː· UK: pʌfiː
  1. gummy
   USA: gʌ'miː· UK: gʌmiː
  1. flown
   USA: floʊ'n UK: floʊn
  1. fatty
   USA: fæ'tiː· UK: fætiː
  1. Sh embossed
   USA: e·mbɔː'st UK: ɪmbɔst
  1. chuff
   UK: tʃʌf
  1. bloated
   USA: bloʊ'tʌ·d UK: bloʊtɪd
dagadt arcv
  1. chuff
   UK: tʃʌf
dagadt mandulaexp
  1. gross tonsils
   USA: groʊ's tɔ'nsʌ·lz UK: groʊs tɔnsɪlz
Report or add missing word to a dictionary...