esernyőnoun
  1. umbrella
   USA: ʌ'mbre"lʌ· UK: ʌmbrelə
  1. mush
   USA: mʌ'ʃ UK: mʌʃ
  1. informal gingham
   USA: gɪ'ŋʌ·m UK: gɪŋəm
  1. informal brolly
   USA: brɔ'liː· UK: brɔliː
esernyőtartónoun
  1. umbrella stand
   USA: ʌ'mbre"lʌ· stæ'nd UK: ʌmbrelə stænd
régimódi esernyőv
  1. gamp
   USA: gæ'mp UK: gæmp
pagoda esernyő alakú csúcsdíszenoun
  1. tee
   USA: tiː' UK: tiː
összehajt (esernyőt)v
  1. put down
   USA: pʊ't daʊ'n UK: pʊt daʊn
rövid nyelű női esernyőnoun
  1. dumpy
   USA: dʌ'mpiː· UK: dʌmpiː
Report or add missing word to a dictionary...