COVID-19 Fight
parlagnoun
  1. waste
   USA: weɪ'st UK: weɪst
  1. fallow
   USA: fæ'loʊ" UK: fæloʊ
  1. common
   USA: kɔ'mʌ·n UK: kɔmən
parlagfűnoun
 1. bot
  1. US ragweed
   USA: ræ'gwiː"d UK: rægwiːd
parlagiadj
  1. countrified
   UK: kʌntrɪfaɪd
  1. churlish
   USA: tʃəː'lɪ"ʃ UK: tʃəːlɪʃ
parlagi ledneknoun
parlagiasságnoun
  1. provincialism
   USA: prʌ·vɪ'ntʃʌ·lɪ"zʌ·m UK: prəvɪnʃəlɪzəm
parlagon hagyottnoun
  1. waste
   USA: weɪ'st UK: weɪst
parlagon heverexp
  1. lie waste
   USA: laɪ' weɪ'st UK: laɪ weɪst
parlagon heverőadj
  1. unprofitable
   USA: ʌ·nprɔ'fʌ·tʌ·bʌ·l UK: ʌnprɔfɪtəbl
  1. out of crop
   USA: aʊ't ʌ·v krɔ'p UK: aʊt ɔv krɔp
  1. desert
   USA: dʌ·zəː't UK: dɪzəːt
parlamentnoun
  1. parliament
   USA: pɔ'rlʌ·mʌ·nt UK: pɑləmənt
  1. capitol
   USA: kæ'pʌ·tʌ·l UK: kæpɪtl
parlament elé terjesztett iratnoun
  1. command paper
   USA: kʌ·mæ'nd peɪ'pəː· UK: kəmɑnd peɪpər
parlament katonai parancsnokaexp
  1. sergeant at arms
   USA: sɔ'rʤʌ·nt æ't ɔ'rmz UK: sɑʤənt ət ɑmz
parlamentiadj
  1. parliamentary
   USA: pɔ"rlʌ·me'nəː·iː· UK: pɑləmentriː
  1. parliamentarian
   USA: pɔ"rlʌ·mʌ·nte'riː·ʌ·n UK: pɑləmənteərɪən
parlamenti klotűrv
  1. gag
   USA: gæ'g UK: gæg
parlamenti vizsgálóbizottságexp
  1. royal commission
   USA: rɔɪ'ʌ·l kʌ·mɪ'ʃʌ·n UK: rɔɪəl kəmɪʃn
parlamentárisadj
  1. parliamentary
   USA: pɔ"rlʌ·me'nəː·iː· UK: pɑləmentriː
Európai Parlament. - 626, közvetlenül a tagállamok polgárai által választott képviselő alkotja. Fő feladatai (PHARE)exp
  1. European Parliament
   USA: yʊ"rʌ·piː'ʌ·n pɔ'rlʌ·mʌ·nt UK: jʊərəpɪən pɑləmənt
tagállam parlamentjenoun
  1. state legislature
   USA: steɪ't le'ʤʌ·sleɪ"tʃəː· UK: steɪt leʤɪsleɪtʃər
szövetségi állam parlamentjenoun
  1. statehouse
   USA: steɪ'thaʊ"s UK: steɪthaʊs
European Parliament - Európai Parlament (EU)exp
Report or add missing word to a dictionary...