turn in2 2.1 USA: təː'n ɪ'n UK: təːn ɪn
turn in2 2.2 USA: təː'n ɪ'n UK: təːn ɪn
turn inside out13 USA: təː'n ɪ'nsaɪ"d aʊ't UK: təːn ɪnsaɪd aʊt
turn into2 2.1 USA: təː'n ɪ"ntʌ· UK: təːn ɪntuː
turn into the street13 USA: təː'n ɪ"ntʌ· ðiː· striː't UK: təːn ɪntuː ðiː striːt
a turn in his fortune13 USA: eɪ' təː'n ɪ'n hʌ·z fɔː'rtʃuː·n UK: eɪ təːn ɪn hɪz fɔːtʃuːn
enough to make him turn in his grave13 USA: iː·nʌ'f tʌ· meɪ'k ɪ"m təː'n ɪ'n hʌ·z greɪ'v UK: ɪnʌf tuː meɪk hɪm təːn ɪn hɪz greɪv
turn sg inside out2
turn sth into sth13
turn out in force2 USA: təː'n aʊ't ɪ'n fɔː'rs UK: təːn aʊt ɪn fɔːs
each in turn13 USA: iː'tʃ ɪ'n təː'n UK: iːtʃ ɪn təːn
in turn13 USA: ɪ'n təː'n UK: ɪn təːn
take it in turns4 USA: teɪ'k ʌ·t ɪ'n təː'nz UK: teɪk ɪt ɪn təːnz
Report or add missing word to a dictionary...