COVID-19 Fight
vain / in -exp USA: veɪ'n ɪ'n UK: veɪn ɪn
vaingloriousadj UK: veɪnglɔːrɪəs
vainlyadv USA: veɪ'nliː· UK: veɪnliː
vainnessnoun UK: veɪnnes
in vainexp USA: ɪ'n veɪ'n UK: ɪn veɪn
take god's name in vainv USA: teɪ'k gɔ'dz neɪ'm ɪ'n veɪ'n UK: teɪk gɔdz neɪm ɪn veɪn
Report or add missing word to a dictionary...