város1
  1. town
   USA: taʊ'n UK: taʊn
  1. place
   USA: pleɪ's UK: pleɪs
  1. city
   USA: sɪ'tiː· UK: sɪtiː
  1. 6 burg
   USA: bəː'g UK: bəːg
  1. 3 borough
   USA: bəː'oʊ" UK: bʌrə
város; belváros1
  1. city
   USA: sɪ'tiː· UK: sɪtiː
város előkelőségei13
  1. respectabilities of the town
   UK: rɪspektəbɪlɪtɪz ɔv ðiː taʊn
város kiválóságai13
  1. high lights of the town
   USA: haɪ' laɪ'ts ʌ·v ðiː· taʊ'n UK: haɪ laɪts ɔv ðiː taʊn
város központjában fekvő1
  1. downtown
   USA: daʊ'ntaʊ·n UK: daʊntaʊn
város központjában levő1
  1. downtown
   USA: daʊ'ntaʊ·n UK: daʊntaʊn
város legzüllöttebb része1
  1. tenderloin
   USA: te'ndəː·lɔɪ"n UK: tendəlɔɪn
város skóciában1
  1. edinburgh
   USA: e'dʌ·nbəː·oʊ· UK: edɪnbrə
városatya1
  1. town councillor
   UK: taʊn kaʊnsələr
  1. alderman
   USA: æ'ldəː·mʌ·n UK: ɔːldəmən
  1. alderman, aldermen
   USA: æ'ldəː·mʌ·n ɔː'ldəː·me·n UK: ɔːldəmən ɔːldəmən
városatyai3
  1. aldermanic
   UK: ɔːldəmænɪk
városatyaság1
  1. aldermanry
   UK: ɔːldəmənriː
  1. aldermanity
   UK: ɔːldəmænɪtiː
  1. aldermanate
   UK: ɔːldəməneɪt
városba megy2
  1. go up to town
   USA: goʊ' ʌ'p tʌ· taʊ'n UK: goʊ ʌp tuː taʊn
  1. go to town
   USA: goʊ' tʌ· taʊ'n UK: goʊ tuː taʊn
városban1
  1. downtown
   USA: daʊ'ntaʊ·n UK: daʊntaʊn
városban ritkán járó ember13
  1. backwoodsman, backwoodsmen
   UK: bækwʊdzmən bækwʊdzmən
városburjánzás1
  1. urban sprawl
   USA: əː'bʌ·n sprɔː'l UK: əːbən sprɔːl
városhalmaz1
  1. conurbation
   UK: kɔnəːbeɪʃn
városháza1
  1. town hall
   USA: taʊ'n hɔː'l UK: taʊn hɔːl
  1. city hall
   USA: sɪ'tiː· hɔː'l UK: sɪtiː hɔːl
városi3
  1. Urban
   USA: əː'bʌ·n UK: əːbən
  1. municipal
   USA: myuː·nɪ'sʌ·pʌ·l UK: mjuːnɪsɪpl
  1. civic
   USA: sɪ'vɪ·k UK: sɪvɪk
városi csatornázás1
  1. 1.1 conduit
   USA: kɔ'ndwɪ"t UK: kɔndwɪt
városi ember1
  1. townsman
   USA: taʊ'nzmʌ·n UK: taʊnzmən
  1. 6 cockney
   USA: kɔ'kniː· UK: kɔkniː
Report or add missing word to a dictionary...