COVID-19 Fight
betterv intrans v USA: be'təː· UK: betər
better / a lot -exp USA: be'təː· eɪ' lɔ't UK: betər eɪ lɔt
better and betterexp USA: be'təː· ʌ·nd be'təː· UK: betər ənd betər
better give it a wide berthexp USA: be'təː· gɪ'v ʌ·t eɪ' waɪ'd bəː'θ UK: betər gɪv ɪt eɪ waɪd bəːθ
better halfexp USA: be'təː· hæ'f UK: betər hɑf
better late than neverexp USA: be'təː· leɪ't ðʌ·n ne'vəː· UK: betər leɪt ðæn nevər
better noexp USA: be'təː· noʊ' UK: betər noʊ
better notexp USA: be'təː· nɔ't UK: betər nɔt
better one's circumstancesexp USA: be'təː· wʌ'nz səː'kʌ·mstæ"nsʌ·z UK: betər wʌnz səːkəmstənsɪz
better oneselfexp USA: be'təː· wʌ"nse'lf UK: betər wʌnself
better partexp USA: be'təː· pɔ'rt UK: betər pɑt
bettingnoun USA: be'tɪ·ŋ UK: betɪŋ
betting officenoun USA: be'tɪ·ŋ ɔː'fʌ·s UK: betɪŋ ɔfɪs
betting shopnoun USA: be'tɪ·ŋ ʃɔ'p UK: betɪŋ ʃɔp
bettornoun USA: be'təː· UK: betər
far betterexp USA: fɔ'r be'təː· UK: fɑr betər
Report or add missing word to a dictionary...