COVID-19 Fight
500
matches in the
Alabama1 1.2 USA: æ"lʌ·bæ'mʌ· UK: æləbæmə
alabaster1 USA: æ'lʌ·bæ"stəː· UK: æləbɑstər
alacrity1 USA: ʌ·læ'krʌ·tiː· UK: əlækrɪtiː
alarm clock1 USA: ʌ·lɔ'rm klɔ'k UK: əlɑm klɔk
alarm / false -1 USA: ʌ·lɔ'rm fɔː'ls UK: əlɑm fɔːls
alarm-bell1
alarm-clock1 UK: əlɑmklɔk
alarming3 USA: ʌ·lɔ'rmɪ·ŋ UK: əlɑmɪŋ
alarmism1 UK: əlɑmɪzəm
alarmist3 USA: ʌ·lɔ'rmʌ·st UK: əlɑmɪst
alarm-signal1
alarum1 UK: əleərəm
alas!12 USA: ʌ·læ's UK: əlæs
alas12 USA: ʌ·læ's UK: əlæs
    1. But alas, they did not address me!
        1. De sajnos, nem szóltak hozzám.
alas!13 USA: ʌ·læ's UK: əlæs
Alaskan1 USA: ʌ·læ'skʌ·n
albacore1 USA: æ'lbʌ·kɔː"r
We found too many hits and truncated the result list. To see all desired results, please refine your search criteria by e.g. choosing languages, dictionaries or entering a more specific word to search.
Report or add missing word to a dictionary...