dollar-signnoun
i am five dollars to the badexp USA: aɪ' eɪ'e'm faɪ'v dɔ'ləː·z tʌ· ðiː· bæ'd UK: aɪ æm faɪv dɔləz tuː ðiː bæd
i bet you ten dollarsexp USA: aɪ' be't yuː' te'n dɔ'ləː·z UK: aɪ bet juː ten dɔləz
touch sy for ten dollarsv USA: tʌ'tʃ saɪ' frəː· te'n dɔ'ləː·z
Report or add missing word to a dictionary...