COVID-19 Fight
433
matches in the
I'm1 USA: ɪ'm
i'm a bit of a liar myself13 USA: ɪ'm eɪ' bɪ't ʌ·v eɪ' laɪ'əː· maɪ"se'lf
i'm afraid13 USA: ɪ'm ʌ·freɪ'd
i'm agreeable the game13 USA: ɪ'm ʌ·griː'ʌ·bʌ·l ðiː· geɪ'm
i'm all ears13 USA: ɪ'm ɔː'l iː'rz
i'm almost speechless13 USA: ɪ'm ɔː'lmoʊ"st spiː'tʃlʌ·s
i'm at a loss to understand13 USA: ɪ'm æ't eɪ' lɔː's tʌ· ʌ"ndəː·stæ'nd
i'm awfully sorry!13 USA: ɪ'm ɔ'fʌ·liː· sɔ'riː·
i'm be all ears13 USA: ɪ'm biː· ɔː'l iː'rz
i'm booked up for this evening13 USA: ɪ'm bʊ'kt ʌ'p frəː· ðʌ·s iː'vnɪ·ŋ
i'm built that way13 USA: ɪ'm bɪ'lt ðʌ·t weɪ'
i'm busy13 USA: ɪ'm bɪ'ziː·
i'm done13 USA: ɪ'm dʌ'n
i'm dud at history13 USA: ɪ'm dʌ'd æ't hɪ'striː·
i'm fed up with this13 USA: ɪ'm fe'd ʌ'p wʌ·ð ðʌ·s
i'm fine, thanks13 USA: ɪ'm faɪ'n θæ'ŋks
i'm fit to drop13 USA: ɪ'm fɪ't tʌ· drɔ'p
i'm forced to do so13 USA: ɪ'm fɔː'rst tʌ· duː' soʊ'
i'm freezing13 USA: ɪ'm friː'zɪ·ŋ
Report or add missing word to a dictionary...