COVID-19 Fight
mother1 USA: mʌ'ðəː· UK: mʌðər
mother2 2.2 USA: mʌ'ðəː· UK: mʌðər
  1. Take a vine of a good soil, and the daughter of a good mother.
    1. Nézd meg az anyját, vedd el a lányát.
  2. Like mother, like daughter.
    1. Amilyen az anya, olyan a leánya.
mother country1 USA: mʌ'ðəː· kʌ'ntriː· UK: mʌðər kʌntriː
mother earth1 USA: mʌ'ðəː· əː'θ UK: mʌðər əːθ
mother fucker13 UK: mʌðər fʌkər
mother hubbard1 USA: mʌ'ðəː· hʌ'bəː·d UK: mʌðər hʌbbɑd
mother in law1 USA: mʌ'ðəː· ɪ'n lɔ' UK: mʌðər ɪn lɔː
mother naked3 USA: mʌ'ðəː· neɪ'kʌ·d UK: mʌðər neɪkɪd
mother of vinegar13 USA: mʌ'ðəː· ʌ·v vɪ'nʌ·gəː· UK: mʌðər ɔv vɪnɪgər
mother ship1 USA: mʌ'ðəː· ʃɪ'p UK: mʌðər ʃɪp
mother spawn13 USA: mʌ'ðəː· spɔ'n UK: mʌðər spɔːn
mother superior13 USA: mʌ'ðəː· suː·pɪ'riː·əː· UK: mʌðər suːpɪərɪər
mother tongue1 USA: mʌ'ðəː· tʌ'ŋ UK: mʌðər tʌŋ
mother wit13 USA: mʌ'ðəː· wɪ't UK: mʌðər wɪt
motherboard1 UK: mʌðəbɔːd
mothercraft1
motherhood1 USA: mʌ'ðəː·hʊ"d UK: mʌðəhʊd
mothering1 USA: mʌ'ðəː·ɪ·ŋ UK: mʌðərɪŋ
mother-in-law1
Report or add missing word to a dictionary...